1993 • Σχήμα στον Χώρο / Shape in Space

Προβολή σε videowall σε φυσικό μέγεθος