2007 • Εγλωβισμός / Enclosure

Γλυπτό μικτή τεχνική, Silent dialogues, The American College of Greece