2003 • Ου μόνον δια Λόγου / Not Only with Speech

Μάσκες και ειδικές κατασκευές
Στο πλαίσιο της Ολυμπιακής Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας - Σιβιτανίδειος Σχολή